Politika e privatësisë

Politika e privatësisë
INFORMACION PËR PRIVATËSINË SIPAS ARTIT. 13 E RREGULLORES EVROPIANE 2016/679

I dashur klient,

Ky dokument është përgatitur posaçërisht për t'ju informuar për përpunimin e të dhënave tuaja personale që do të zbatohen në këtë faqe për t'ju ofruar shërbimin dhe/ose produktin që keni kërkuar. Kompania: SUPERFIN.al

QËLLIMI I TRAJTIMIT DHE BAZA LIGJORE

Ju informojmë se përpunimi i të dhënave tuaja kryhet në përputhje me GDPR dhe dispozitat aktuale rregullatore për përpunimin e të dhënave personale.
Ju informojmë se përpunimi në fjalë bazohet në parimet e përcaktuara në nenin 5 të GDPR, veçanërisht në parimet e korrektësisë, ligjshmërisë, transparencës dhe mbrojtjes së privatësisë dhe të drejtave të subjektit të cilit i referohen të dhënat.
Në varësi të shërbimit që keni kërkuar, të dhënat personale që ofroni përpunohen nga Kontrollorët e Përbashkët për qëllimet e mëposhtme:

përmbushja e detyrimeve të vendosura me ligje ose rregullore; lundrimi në këtë faqe; qasje në zonën tuaj të rezervuar, pasi të regjistroheni dhe plotësoni formularin e duhur; çdo kërkesë kontakti ose kërkesë për informacion të formuluar nga ju duke plotësuar formularin e duhur; shitja dhe shpërndarja e produktit që keni kërkuar, duke ruajtur dhe transferuar të dhënat tuaja personale; dërgimi i komunikimeve promovuese përmes kanaleve të kontaktit dixhital; duke analizuar zakonet dhe zgjedhjet tuaja të konsumit, me qëllim dërgimin e ofertave komerciale të personalizuara në bazë të produkteve të interesit tuaj të mundshëm; kryerja e analizave statistikore.

Aktiviteti përpunues i kryer nga kontrollorët e përbashkët të përmendur në shkronjat b) më sipër; c); d) dhe/ose e) është e nevojshme për ofrimin e shërbimeve të kërkuara nga ju. Pëlqimi juaj për qëllimet e lartpërmendura është fakultativ, por mosdhënia e tij nuk do t'ju lejojë të përdorni shërbimet e kërkuara.
Siç tregohet më poshtë, midis të drejtave të tjera që GDPR dhe legjislacioni aktual ju jep, ju do të keni të drejtën të revokoni çdo pëlqim të dhënë në çdo kohë. Në këtë rast, Kontrollorët e Përbashkët nuk mund të vazhdojnë të përdorin të dhënat tuaja personale për qëllimin në lidhje me të cilin ju keni tërhequr pëlqimin tuaj.

METODAT E PËRPUNIMIT DHE KOHA E RUAJTJES

Të dhënat tuaja personale do të përpunohen duke përdorur mjete letre, IT dhe elektronike, me metoda të përshtatshme për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e tyre në përputhje me dispozitat e nenit 32 të GDPR.
Ju informojmë se të dhënat tuaja do të përpunohen për periudhën rreptësisht të nevojshme për arritjen e qëllimeve për të cilat janë mbledhur dhe në çdo rast për një periudhë jo më të gjatë se dhjetë vjet siç kërkohet nga të dhënat e kontabilitetit në zbatim të nenit 2220 të kodit civil.

SHPALLJA E INFORMACIONIT TUAJ PERSONAL

Për të arritur qëllimet e përshkruara në pikën 1 më sipër, Kontrollorët e Përbashkët të të Dhënave mund të kenë nevojë t'i komunikojnë të dhënat tuaja personale kategorive të mëposhtme të palëve të treta:

Autoritetet dhe organet mbikëqyrëse dhe kontrolluese; subjektet që janë emëruar nga Kontrollorët e Përbashkët të të Dhënave në përputhje me nenin 28 të GDPR si përpunues të të dhënave ose personi fizik ose juridik që përpunon të dhënat personale në emër të kontrollorëve të përbashkët të të dhënave; subjektet që ofrojnë shërbime për menaxhimin e sistemit të komunikimit dixhital dhe jodixhital; subjektet që Kontrollorët e Përbashkët përdorin për arsye të ndryshme për ofrimin e shërbimit të kërkuar.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE NË NJË VEND TRETË DHE/OSE NJË ORGANIZATË NDËRKOMBËTARE

Ju informojmë se të dhënat tuaja personale do të përpunohen nga Kontrollorët e Përbashkët ekskluzivisht brenda territorit kombëtar. Prandaj, të dhënat që jepni nuk do të transferohen nga kontrollorët e përbashkët në vende të treta që ndodhen brenda ose jashtë Bashkimit Evropian dhe/ose organizatave ndërkombëtare.

TË DREJTAT E PALËS TË INTERESUAR

Duke e përcjellë kërkesën direkt në zyrat përkatëse të kontrollorëve të përbashkët të treguar më sipër ose duke përdorur adresën e mëposhtme të emailit superfin.it.cs@gmail.com. Ju mund të ushtroni, në çdo kohë, në përputhje me nenet 15 deri në 22 të GDPR, të drejtën për:

të kërkoni konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave tuaja personale; merrni informacion në lidhje me qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale, marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë komunikuar ose do t'u komunikohen të dhënat tuaja personale dhe - kur është e mundur - periudhën e ruajtjes; merrni korrigjimin dhe anulimin e të dhënave tuaja personale; merrni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja; të marrë transportueshmërinë e të dhënave, d.m.th. t'i marrë ato nga një kontrollues i të dhënave, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga një pajisje automatike, dhe t'i transmetojë ato në një kontrollues tjetër të të dhënave pa pengesa; kundërshtojnë përpunimin në çdo kohë, edhe në rastin e përpunimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë; kundërshtojnë një proces të automatizuar vendimmarrjeje në lidhje me personat fizikë; kërkoni nga kontrollorët e përbashkët që të kenë akses në të dhënat dhe t'i korrigjojnë ose anulojnë ato ose të kufizojnë përpunimin e atij problemi i ndan ose kundërshton përpunimin e tyre, përveç të drejtës për transportueshmëri të të dhënave; të ushtrojë pëlqimin në çdo kohë pa cenuar ligjshmërinë e trajtimit bazuar në pëlqimin e dhënë përpara revokimit; parashtroni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës.

Për t'ju ofruar mënyrat e pagesës së Klarna-s, në momentin e pagesës, ne mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale në formën e kontaktit dhe detajet e porosisë në Klarna, në mënyrë që Klarna të vlerësojë nëse ju jeni të përshtatshëm për metodat e saj të pagesës dhe t'i përshtatim ato sipas nevojave tuaja. Të dhënat tuaja personale të transferuara përpunohen në përputhje me Pyetjet e shpeshta të Klarna dhe Politikën e Privatësisë së Klarna